• IZOLACE NAD KROKVEMI
 • ENERGET. ÚSPORNÉ BYDLENÍ
 • ZELENÁ ÚSPORÁM (Jak na to?)
 • TIPY A RADY
 • TVRDÝ POLYURETAN PUR/PIR
 • Přečtěte si náš článek s názvem Už jsem chytrý, šetřím a vím.

  Dejte vašim úsporám zelenou. Poradíme vám, jak ušetřit korunky.

  ENERGETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ

  ZÁSADY PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ


  ČLENĚNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE SPOTŘEBY kWh /m2 ZA ROK

  Označení domu Spotřeba kWh na m2/rok
  Běžné domy postavené dle současných norem 70 - 200
  Energeticky úsporné domy 50 - 70
  Nízkoenergetické domy 15 - 50
  Pasivní domy 5 - 15
  Nulové domy 0 - 5
   Dle odborné publikace Nízkoenergetický Ekologický dům (Eugen Nagy), vyd. Jaga, 2002

  ČLENĚNÍ TYPU KONSTRUKCÍ PODLE SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
  U (W/m2.K) A JEHO NORMOVÝCH HODNOT.


    Dle normy Tepelná ochrana budov, ČSN 730540 – 2

  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


  CO JE NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ OBJEKT?

  Budova – rodinný dům, ve kterém dosáhneme příjemného a zdravého vnitřního klimatu při roční spotřebě tepla v rozmezí 20 – 50 kWh/m2/rok vytápěné plochy (současná výstavba cca100 - 150 kWh/m2/rok; starší výstavba cca200 kWh/m2rok).

  TOHO LZE DOSÁHNOUT:

  • dobrým architektonickým návrhem
  • dispozicí budovy respektující tepelné zóny
  • kompaktním tvarem budovy bez zbytečné členitosti
  • orientací prosklených ploch na jih, jejich kumulací a špičkovými parametry jak zasklení, tak rámu
  • nadstandardními tepelnými izolacemi – materiály obvodových stěn a docílení maximální vzduchotěsnosti objektu, vyloučením tepelných mostů
  • vytápění objektu využívající tepelné zisky, řízené větrání s rekuperací tepla
  • pečlivostí výstavby a kvalitním provedení stavebních prácí

  HLAVNÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ A POŽADAVKY NA NÍZKOENERGETICKÝ DŮM:

  • volba pozemku
  • orientace domu ke světovým stranám
  • kompaktní tvar budovy
  • dispoziční uspořádání domu
  • vlastnosti obvodových konstrukcí
  • vlastnosti oken a dveří
  • vzduchotěsnost objektu
  • větrání a využití odpadního tepla
  • vytápění
  • zabezpečení proti přehřívání v letních měsících
  • využití alternativních zdrojů energie
  • účinnost elektrických spotřebičů
  • způsob užívání rodinného domu
  • pečlivost výstavby

  VOLBA POZEMKU

  Ideální je orientace pozemku směrem na jih, s tím, že z této strany není stíněn žádnou zástavbou, vzrostlými stromy apod. Naopak ze severu a ze strany převládajících větrů je pozemek chráněn, orientace vchodu na pozemek nehraje z hlediska zásad energeticky úsporného domu tak podstatnou roli.


  ORIENTACE BUDOVY

  Budovu je vhodné orientovat delší stranou objektu a prosklenou fasádou k jihu, z titulu pasivních tepelných zisků. Před letním kolmým sluncem a před přehříváním budovu v letních měsících ochráníme mobilními markýzami či pevnými přístřešky apod.


  KOMPAKTNOST BUDOVY

  Je dána poměrem ochlazované obálky domu /A/ bez vlastní základny a obestavěného prostoru budovy /V/, přičemž by tento poměr neměl být vyšší jak 0,7. Proto je důležité, aby obvodový plášť měl co možná nejmenší plochu - ideálně koule, v praxi krychle či kvádr. Další zásada spočívá ve vyloučení členitosti fasády.


  KOMPAKTNOST BUDOVY – další negativní příklady


  DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

  Musí zohlednit orientaci domu ke světovým stranám. Osluněné části budovy – tepelné zisky, ale též přehřívání v letních měsících, situování obytných místností, na druhé straně nejochlazovanější fasáda vystavená převládajícím větrům apod. znamená situování místností neplnících obytnou funkci a tudíž temperované na nižší teplotu a bez velkých nároků na přirozené osvětlení – okna (šatny, spíže, chodby, WC, zádveří, vstupy apod.).


  KVALITNÍ ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH
  OKENNÍ OTVORY A VSTUPNÍ DVEŘE

  Okenní otvory v energeticky úsporných domech je snaha v maximální míře orientovat na jih, okna na sever pokud možno okna vyloučit či minimalizovat, stejně jako orientaci oken na východ a západ. Pro navrhování okenních otvorů v energeticky úsporných domech je zásada lepší jeden větší než řada menších otvorů. Vzhledem k řízenému větrání nemusí být všechna okna otvíravá.

  VZDUCHOTĚSNOST - VĚTRÁNÍ

  Poměrná tepelná ztráta netěsností oken – cca. 6% Poměrná tepelná ztráta větráním – cca 7% (běžného rodinného domu)
  Energeticky úsporné domy - snaha o maximální vzduchotěsnost – minimalizaci tepelných ztrát.

  Energeticky úsporný dům se bez řízeného větrání neobejde.

  Rekuperace – předehřívání čerstvého přiváděného vzduchu odváděným vydýchaným teplým vzduchem představuje výměnu až 80% tepla. Intenzita větrání dle ČSN je výměna 50% objemu za hodinu, při nepoužívání domu je to 10 %.

  • netěsnosti
  • místa kondenzace
  • vlhnutí konstrukce
  • ztráta mech. fyzikálních vlastností

  VYTÁPĚNÍ

  Je vhodné řešit komplexně s ohřevem TUV a větráním objektu, nejvhodnější se momentálně jeví „Centrální akumulační nádrž“ jako zásobník tepla pro vytápění a větrání objektu a pro přípravu teplé užitkové vody. Využití jak netradičních zdrojů (solární energie, geotermální energie apod.), tak tradičních zdrojů (krbová vložka, vedle hlavního zdroje (el. energie či plynové kotle) nevede ke snížení nároků na vytápění, ale vede ke snížení nároků).


  ZABEZPEČENÍ PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ

  V letních měsících lze rozdělit na pasivní a aktivní chlazení, pasivní řešení spočívá v zabránění dopadu slunečních paprsků na zasklení okenních otvorů, což lze docílit markýzou, přístřeškem, slunolamy apod. Aktivní chlazení představuje aktivní ochlazování rozváděného vzduchu, ať již chladící jednotkou nebo zemním výměníkem.


  ZABEZPEČENÍ PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ – další příklady
  ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

  Neovlivňují potřebu energie na užívání a provoz rodinného domu ovlivňují ale potřebu nakupované energie, momentálně se ve výpočtech a návrzích uvažuje se solárními kolektory. Dalším pomocným zdrojem tepla, který sníží množství nakupované energie, jsou krbové vložky. Množství tepla vyprodukovaného krbovou vložkou ve výpočtech zohledněno není.

  Solární: solární kolektory
  Geotermální: tepelná čerpadla, zemní výměníky
  Větrná: větrné elektrárny
  Vodní: vodní elektrárny
  Krbové vložky, apod.

  ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE – příklady užití solárních kolektorů


  ÚČINNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

  Na charakteristiku el. spotřebičů (od žárovky až po sporák a pračku) udávající poměr mezi výkonem a spotřebovanou energií jsme si už zvykli. Je to informace, která v nemalé míře ovlivňuje nejen naše rozhodování při výběru a nákupu spotřebičů, ale především ovlivňuje spotřebu el. energie – tedy náklady na provoz domácnosti. V domě s charakteristikou „velmi úsporný“ by bylo nelogické používat spotřebiče energeticky náročné.

  ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ RODINNÉHO DOMU

  O celkové roční spotřebě energie rozhoduje způsob:

  • 1. vytápění domu – diferenciace teplot jednotlivých místností – vytvoření tepelných zón
  • 2. větrání domu – vzhledem k použití centrálního řízeného větrání bude klasické větrání (otevření oken) spotřebu navyšovat
  • 3. příprava teplé užitkové vody – spotřebu energie na přípravu TUV ovlivňuje způsob osobní denní hygieny. Rozdíl mezi množstvím spotřebované TUV při sprchování nebo vanové koupeli je značný.

  PEČLIVOST VÝSTAVBY

  Splnění všech předchozích podmínek není dostatečné, pokud se ke stavbě domu nepřistupuje se zvláštním důrazem na:

  • kvalitní provedení stavebních prácí
  • dodržení technologických postupů
  • správné zvládnutí detailů dle projekčních podkladů
  • pravidelné kontroly dozoru investora, autorského dozoru atd.

  V textu bylo čerpáno z publikací Architektonické kanceláře Křivka s.r.o. a Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o. - www.nasdum.cz